สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ
 

กลยุทธ์

โพสต์เมื่อ : 29 ธ.ค. 2561 IP: 58.9.231.53
แชร์ให้เพื่อน

 การขับเคลื่อนนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance) รวมทั้งยึดมั่นประกาศพันธะสัญญาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ประกอบด้วย ๘ วาระ คือ  

             ๑. เพิ่มผลสัมฤทธิ์
             ๒. สร้างจิตรักชาติ 

             ๓. เปิดโอกาสการศึกษา
             ๔. พัฒนาสู่อาเซียน

             ๕. โรงเรียนมาตรฐาน               
             ๖. สำนักงานล้ำเลิศ 

             ๗. นักเรียนเป็นเลิศได้พัฒนา        
              ๘. พร้อมถ้วนหน้าปฐมวัย”

 กระบวนการสู่ความสำเร็จ  5 A    

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  มีนโยบายที่จะให้บริการแก่ข้าราชการครูและผู้มาติดต่อราชการเสมือนญาติ โดยกำหนดนโยบายให้เป็น”สำนักงานมาตรฐาน บริการด้วยใจ”  สร้างสำนึกให้ข้าราชการทุกคนมีความรักและหวงแหนองค์กร  โดยให้ทุกคนได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ โดยสร้างความเข้าใจตามขั้นตอน

        ๑. ร้างความตระหนัก (Awareness)
          2. นำสู่การปฏิบัติ (Attempt)

          3. มุ่งสู่ความสำเร็จ (Achievement)

          4. สร้างความยั่งยืนและต่อเนื่อง (Accreditation)

          5. ชื่นชมความสำเร็จ (Appreciation)

เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

           สถานศึกษาดี   --------> โรงเรียนดี  ผู้บริหารดี  สื่อการสอนดี  ชุมชนดี

           นักเรียนมีคุณภาพ  ---------->   ใฝ่ดี  ใฝ่เรียนรู้ รู้จักใช้เทคโนโยลี มีวิถีแบบไทยสื่อสารได้หลากหลาย

ค่านิยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                   สพป.สน.1

                    ส. = สามัคคี (Unity) รักใคร่ มีน้ำใจไมตรีต่อกัน
                    พ. = พอเพียง (Sufficiency) การดำรงชีวิตพอดี มีวิถีเป็นไทย

                    ป. = ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า พึงพอใจ

                    ส. = สร้างสรรค์ (Creativity ผลงานใหม่ มีนวัตกรรม

                    น. = น่าอยู่ (Livability) อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร

                    1. = หนึ่งความเป็นเลิศ(Excellency) เป็นหนึ่ง ความเป็นเลิศ 

 

Model
ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 2775