สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 

พันธกิจ

โพสต์เมื่อ : 29 ธ.ค„. 2561 IP: 58.9.231.53

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์  ของ  สพป.สกลนคร เขต  1

  วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 1  เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนได้อย่างทั่วถึง

          พันธกิจ ( Mission )

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ  โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           เป้าประสงค์(Objectives)

1.  ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยพัฒนาคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงและเสมอภาพ อย่างมีคุณภาพ

          3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 366