สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 

โรงเรียนในสังกัด

โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2562 เวลา 08:03 น. IP: 101.51.137.169

 รายชื่อโรงเรียนในสังกัด

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน
1 47010001 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง
2 47010002 บ้านประชาสุขสันติ์
3 47010003 โคกเลาะวิทยาคาร
4 47010004 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา
5 47010005 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
6 47010006 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
7 47010007 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
8 47010008 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
9 47010009 นายอวัฒนา
10 47010010 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
11 47010011 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี'ชุมชนพัฒนา'
12 47010012 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์
13 47010013 ทุ่งมนพิทยาคาร
14 47010014 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
15 47010015 บ้านป่าหว้าน
16 47010016 บ้านหนองหอย
17 47010017 ศิริราษฎร์วิทยาคาร
18 47010018 บ้านดอนเชียงคูณ
19 47010019 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์
20 47010020 บ้านหนองมะเกลือ
21 47010021 บ้านกุดแข้
22 47010022 บ้านนาแก
23 47010023 บ้านดงขวาง
24 47010024 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
25 47010025 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์
26 47010026 บ้านนากับแก้
27 47010027 บ้านหนองไผ่
28 47010029 บ้านพะโค
29 47010030 ท่าแร่วิทยา
30 47010032 อนุบาลสกลนคร
31 47010033 เชิงชุมราษฎร์นุกูล
32 47010034 สกลนคร(วันครู2501)
33 47010035 นาอ้อยคำสะอาด
34 47010036 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
35 47010037 บ้านกกส้มโฮง
36 47010038 ธาตุนาเวงวิทยา
37 47010039 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
38 47010040 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา
39 47010041 ผักแพวบำรุงวิทยา
40 47010042 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา
41 47010043 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
42 47010044 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา
43 47010045 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์
44 47010046 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์
45 47010047 บ้านดงขุมข้าว'คุรุราษฎร์รังสรรค์2'
46 47010048 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
47 47010049 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์
48 47010050 ห้วยทรายวิทยา
49 47010051 บ้านหนองนาเลิศ
50 47010052 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
51 47010053 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)
52 47010054 บ้านดอนแคน 'คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์'
53 47010055 บ้านท่าม่วง
54 47010056 บ้านดอนสัมพันธ์
55 47010057 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
56 47010058 บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง)
57 47010059 บ้านศรีวิชา'ครุราษฎร์อุทิศ'
58 47010060 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม
59 47010061 บ้านนาคำวิทยาคาร
60 47010062 บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
61 47010063 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
62 47010064 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
63 47010065 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา
64 47010066 บ้านหนองสระ
65 47010067 บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)
66 47010068 บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)
67 47010069 บ้านท่าวัด'คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์'
68 47010070 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
69 47010071 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
70 47010072 บ้านน้อยจอมศรี
71 47010073 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ
72 47010074 อนุบาลกุสุมาลย์
73 47010075 บ้านอีกุด
74 47010076 ชุมชนนิรมัย
75 47010077 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
76 47010078 บ้านซ่งเต่า
77 47010079 บ้านกุงศรี
78 47010080 บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)
79 47010081 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)
80 47010082 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี
81 47010083 บ้านโคกม่วง
82 47010084 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา
83 47010085 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ
84 47010086 บ้านม่วงวิทยา
85 47010087 บ้านนาดี
86 47010088 ไพศาลวิทยา
87 47010089 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5
88 47010090 บ้านกุดฮู
89 47010091 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม
90 47010092 บ้านกุดสะกอย
91 47010093 บ้านอุ่มจาน
92 47010094 บ้านโคกสะอาด
93 47010095 แก้งคำประชาสามัคคี
94 47010096 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211
95 47010097 บ้านสนามบิน
96 47010098 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
97 47010099 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง
98 47010100 บ้านจันทร์เพ็ญ
99 47010101 บ้านห้วยหวด
100 47010102 บ้านกวนบุ่น
101 47010103 บ้านโคกกลาง
102 47010104 นางอยโพนปลาโหล
103 47010105 อนุบาลเต่างอย
104 47010106 บ้านนาอ่างม่วงคำ
105 47010107 บ้านนาตาลคำข่า http://www.ntk.ac.th
106 47010108 บ้านหนองบึงทวาย
107 47010109 บ้านดงหลวง
108 47010110 บ้านด่านม่วงคำ
109 47010111 บ้านลาดค้อ
110 47010112 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา
111 47010113 บ้านหนองกอมป่าขาว
112 47010114 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
113 47010115 บ้านนามนประชาสามัคคี
114 47010116 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร
115 47010117 บ้านนาสีนวล
116 47010118 บ้านห้วยแคน
117 47010119 บ้านหนองแข้โนนมาลา
118 47010120 บ้านตองโขบ
119 47010121 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
120 47010122 บ้านแมดนาท่ม
121 47010123 บ้านโพนทองประชาอุทิศ
122 47010124 บ้านไร่นาดี
123 47010125 บ้านห้วยยาง
124 47010126 บ้านดงหนองเหียน
125 47010127 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
126 47010128 บ้านโนนกุง
127 47010129 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย
128 47010130 นาแก้วพิทยาคม
129 47010131 บ้านกลางนาเดื่อ
130 47010132 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา
131 47010133 หนองผือเทพนิมิต
132 47010134 บ้านโคกแก้ว
133 47010135 บ้านนาเดื่อ
134 47010136 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
135 47010137 บ้านป่าผาง
136 47010138 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง
137 47010139 โพนงามโคกวิทยาคาร
138 47010140 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง
139 47010141 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา
140 47010142 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์
141 47010143 โพนบกผดุงศาสตร์
142 47010144 อนุบาลโพนนาแก้ว
143 47010145 บ้านโพนวัฒนาวิทยา
144 47010146 บ้านวังปลาเซือม
145 47010147 บ้านนาจาน
146 47010148 บ้านกกปลาซิวนาโด่
147 47010149 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์
148 47010151 บ้านโคกภู
149 47010153 บ้านบ่อเดือนห้า
150 47010154 อนุบาลภูพาน
151 47010155 บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์
152 47010156 เขื่อนน้ำพุง
153 47010157 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา
154 47010158 ชุมชนบ้านสร้างค้อ
155 47010159 บ้านชมภูพาน
156 47010160 บัานสะพานสาม
157 47010161 บ้านใหม่พัฒนา
158 47010163 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์
159 47010164 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา
160 47010165 บ้านฮ่องสิมประชาสรร
161 47010166 บ้านหลุบเลา
162 47020001 กุดบากราษฎร์บำรุง
163 47020002 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
164 47020003 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
165 47020004 ชุมชนบ้านกุดไห 
166 47020005 บ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'
167 47020006 บ้านค้อน้อย
168 47020007 บ้านค้อใหญ่
169 47020009 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา
170 47020010 บ้านกุดน้ำใส
171 47020011 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
172 47020012 บ้านนาขาม
173 47020013 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
174 47020014 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฏ์
175 47020015 บ้านเชิงดอย

 

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 943