สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางดวงดาว เหลื่อมศรี

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาว รัตติยา แซ่โค้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

นาง อรัญญา แสนสีแก้ว

นักวิชาการศึกษา

นายนพดล วงศ์กาฬสินธุ์

นักวิชาการศึกษา

นายวิษณุ สุวรรณไตรย์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอรวรรณ ลือชัย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายยุทธศักดิ์ อุตส่าห์

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหาร ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com