สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ

ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางวิลาวรรณ บรรลือ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางมณีรัตน์ อุปลี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนิตติญา ศิริจันทพันธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางขวัญเรือน เวชกูล

นักวิชาการพัสดุ

นางนริศรา กวนพา

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางฐิติมา ชัยบิล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรัฏธิดา วังศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหาร ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com