สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  • perm_phone_msg+(042) 970 131
 
 

ผู้บริหาร


นายไพรวัลย์ จันทะนะ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นายฉลาด เดชธิสา

รอง.ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1

นายประสพ สุวรรณ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นายชัยยงค์ ธุรารัตน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นายวิทยา ชุมปัญญา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

นางสมหมาย นันทราช

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสมบัติ แก้วมะ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางดวงดาว เหลื่อมศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ดร.สมพร หลิมเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสุพัตรา แสนอุบล

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางญาณิชศา โชติธนผล

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นางนิราตรี รักษาภักดี

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายไพบูรณ์ คำภูมี

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหาร ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว ]
ข้อมูลติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

+(042) 970 131 แฟกซ์ (042) 970 134
paiboon1976@hotmail.com