• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายไพรัตน์ อามาตรทอง


ยาม


งานบริหารทั่วไป
รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑.ทำหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย/ทรัพย์สินของหน่วยงาน ทั้ง ๒ อาคาร และทุกบริเวณในเขตพื้นที่ทั้งหมด สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามตารางที่กำหนด ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-๐๖.๐๐ น.ของวันรุ่งขึ้น
๒.ปฏิบัติหน้าที่กลางวันตามตารางที่กำหนด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ช่วยงานอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในภายนอกอาคารสำนักงานฯ
๓.ตรวจสอบดูแล ความเรียบร้อย หากมีปัญหา เหตุการณ์ไม่ปกติ ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
๔.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย