• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายพิศาล สุริยะธนัง


พนักงานขับรถ


งานยานพาหนะ
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑.ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะประสบการณ์ ความชำนาญในการขับรถยนต์ส่วนกลาง
๒.ดูแล รักษา รถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสภาพรถยนต์ โดยเฉพาะหม้อน้ำไส้กรอง น้ำมันเครื่อง หากมีความผิดปกติของเครื่องยนต์ให้รายงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยานพาหนะทราบและขอซ่อม บำรุงรักษารถยนต์ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา (นข ๔๐๒๗ สน. / บธ ๘๑๘ สน.)
๓. บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งและเป็นปัจจุบันเสมอ
๔. แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ก่อนนำส่งซ่อมบำรุง
๕. เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่จะต้องนำรถไปจอดเก็บภายในสถานที่เก็บรถยนต์ของหน่วยงานเท่านั้น ถ้าไม่จอดในที่จอดรถของหน่วยงานจะต้องชี้แจงเหตุผล และกุญแจรถจะต้องเก็บในที่เก็บที่จัดไว้เท่านั้น
๖.รายงานการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่เหตุการณ์ขึ้นโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร
๗.ช่วยงานสารบรรณกลาง การเก็บเอกสาร ข้อมูลที่จำเป็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์
๘.ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบ การปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงรถด้านหลังอาคารสำนักงาน ฯ ทั้งหมดให้สวยงามอย่างสม่ำเสมอ
๙.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย