• perm_phone_msg+(042) 970 131

นายวัฒนา โมตา


พนักงานขับรถ


งานยานพาหนะ
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑.ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญในการขับรถยนต์
๒.ดูแล รักษา และทำความสะอาด รถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสภาพรถยนต์ หม้อน้ำไส้กรอง น้ำมันเครื่อง หากมีความผิดปกติของเครื่องยนต์ให้รายงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยานพาหนะทราบและขอซ่อม บำรุงรักษารถยนต์ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน (นข ๑๖๘๙ สน./บน ๑๕๗๙ สน.)
๘.บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งและเป็นปัจจุบันเสมอ
๙.แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ก่อนนำส่งซ่อมบำรุง
๑๐.เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่จะต้องนำรถไปจอดเก็บภายในสถานที่เก็บรถยนต์ของหน่วยงานเท่านั้น ถ้าไม่จอดในที่จอดรถของหน่วยงานจะต้องชี้แจงเหตุผล และกุญแจรถจะต้องเก็บในที่เก็บที่จัดไว้เท่านั้น
๑๑.รายงานการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่เหตุการณ์ขึ้นโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร
๑๒.ช่วยงานสารบรรณกลาง การเก็บเอกสาร ข้อมูลที่จำเป็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์
๑๓.ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ การปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงรถด้านหน้าสำนักงาน ฯ ทั้งหมด ให้สวยงามอย่างสม่ำเสมอ
๑๔.ดูแล อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ การติดต่อสอบถามประชาสัมพันธ์
๑๕.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย