• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางสาวอุมารินทร์ สอนซ้าย


แม่บ้าน


หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป
รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานหัวหน้าแม่บ้านทำความสะอาดเรียบร้อยของอาคารอำนวยการห้องน้ำห้องสุขา ห้องทำงาน ห้องประชุม ชั้น ๑ ชั้น ๒ และชั้น ๓ ให้สะอาด เรียบร้อย อยู่เสมอ
๒. วางแผนการจัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมทุกครั้งของสำนัก-เขตพื้นที่การศึกษ
๓. ตรวจสอบดูแลความสะอาดภายในอาคารอำนวยการทุกชั้น ปัดกวาดฝุ่น เช็ดกระจกทุกเช้า
๔. วางแผน จัดเตรียมห้องประชุม วัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๕. ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาความสะอาด บ้านพัก ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ /ภายในอาคาร /นอกอาคาร
๖. ตรวจสอบ ดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องอุปโภค บริโภค ของหน่วยงานหากเกิดชำรุด สูญหาย ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
๗. เก็บสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำคัญสำหรับทำงานภาคสนาม งานครัว งานรักษาความสะอาดเข้าที่เก็บให้เรียบร้อย หากเห็นตก หรือล่วงหล่นวางอยู่ที่ใดให้นำมาเก็บเข้าที่และรักษาไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ
๘. ผ้าม่านห้องประชุม แลปัดฝุ่น ประจำ และนำออกมาซักทำความสะอาดอย่างน้อยปีละ ๑ - ๒ ครั้ง
๙. วางแผน จัดเตรียมห้องประชุม วัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
๑๐. ตรวจสอบ ดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคของหน่วยงานหากเกิดชำรุด สูญหาย ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
๑๑.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย