• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางสุดารัตน์ วงษาพาน


แม่บ้าน


งานบริหารทั่วไป
รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานแม่บ้าน ความสะอาดเรียบร้อย ของอาคารนิเทศ ห้องน้ำ ห้องสุขา ห้องทำงาน ห้องประชุม ชั้น ๑ ชั้น ๒ ให้สะอาด สวยงาม
๒. การจัดบริการอาหารว่างในการประชุมของหน่วยงาน
๓. ตรวจสอบดูแลความสะอาดภายในอาคารอำนวยการทุกชั้น ปัดกวาดฝุ่น เช็ดกระจกทุกเช้า
๔. วางแผน จัดเตรียมห้องประชุม วัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
๕. ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาความสะอาด บ้านพัก ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ /ภายในอาคาร /นอกอาคาร
๖. ตรวจสอบ ดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องอุปโภค บริโภค ของหน่วยงานหากเกิดชำรุด สูญหาย ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
๗. เก็บสิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำคัญสำหรับทำงานภาคสนาม งานครัว งานรักษาความสะอาดเข้าที่เก็บให้เรียบร้อย หากเห็นตก หรือล่วงหล่นวางอยู่ที่ใดให้นำมาเก็บเข้าที่และรักษาไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ
๘. ผ้าม่านห้องประชุม แลปัดฝุ่น ประจำ และนำออกมาซักทำความสะอาดอย่างน้อยปีละ ๑ - ๒ ครั้ง
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย