• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายอดิศร เกษวงษา


นักการภารโรง


งานบริหารทั่วไป
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. งานอาคารสถานที่ ความสะอาดเรียบร้อยอาคารอำนวยการ ชั้น ๓
๒. ดูแลทำความสะอาด ห้องน้ำ ห้องสุขา ห้องประชุม ให้สะอาดอยู่เสมอ
๓. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายนอกสำนักงาน สนามหน้าสำนักงาน พร้อมดูแลต้นไม้ หญ้า ปรับตกแต่งให้สวยงาม
๔. งานซ่อมบำรุงเบื้องต้น แก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อย ๆ ในเขตที่รับผิดชอบ ประปา ไฟฟ้า พร้อมรายงานให้หัวหน้างานอาคารสถานที่ทราบและตรวจสอบต่อไป
๕. งานทำความสะอาดห้องพักลูกจ้าง ห้องน้ำห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย