• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายสุรชัย โยธานัก


พนักงานขับรถ


งานยานพาหนะ
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าหมวดยานพาหนะ และรับผิดชอบ ดังนี้
๒. ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ คนที่ ๒ กรณีที่นายวิจักษณ์ อัศวาวุฒิ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๓. ช่วยงานธุรการกลุ่มอำนวยการ รับ-ส่ง หนังสือทางระบบ AMSS
และแจกให้ผู้รับผิดชอบ
๔. ปฏิบัติหน้าที่การออกหนังสือรับรองเงินเดือนการกู้เงินสวัสดิการ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๕. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ ที่ชำรุดให้คงสภาพเดิม
ตลอดจนดูแลรักษามิให้ชำรุดเสียหาย
๖. ช่วยงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพกิจกรรมที่ออกไปร่วมภารกิจ/หรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
๗. ประจำดูแล รักษารถยนต์ (กค ๗๐๕๘ สน. / กค ๑๔๐๑ สน.)
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา
๘. บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งและเป็นปัจจุบันเสมอ
๙. แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ก่อนนำส่งซ่อมบำรุง
๑๐. เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่จะต้องนำรถไปจอดเก็บภายในสถานที่เก็บรถยนต์ของหน่วยงานเท่านั้น ถ้าไม่จอดในที่จอดรถของหน่วยงานจะต้องชี้แจงเหตุผล และกุญแจรถจะต้องเก็บในที่เก็บที่จัดไว้เท่านั้น
๑๑. รายงานการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่เหตุการณ์ขึ้นโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร
๑๒.ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย