• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายวินิจ ทิพม่อม


พนักงานขับรถ


งานยานพาหนะ
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหมวดยานพาหนะ และรับผิดชอบ ดังนี้
๒. ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ควบคุม กำกับ การใช้รถ ตรวจสอบดูแลให้พร้อมใช้งาน ที่ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในการปฏิบัติของรถทุกคัน เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
๓. งานยานพาหนะและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ การขออนุญาตใช้ยนต์ส่วนกลาง
๓.๒ การเสนอขออนุมัติซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง
๔. งานดำเนินการขอยกเว้นการเสียภาษี รถยนต์ส่วนกลางของสำนักงาน
๕. ดูแล รักษา และทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพและการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทุกคันก่อนจะนำรถยนต์ส่วนกลางไปซ่อมบำรุงทุกครั้ง และเสนอผู้บังคับ
บัญชาซ่อม และประสานกับทุกกลุ่มทุกฝ่ายให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖. เสนอขออนุมัติเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพิลง
๗. ช่วยปฏิบัติหน้าที่การออกหนังสือรับรองเงินเดือนการกู้เงินสวัสดิการ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๘. ช่วยปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพกิจกรรม ในช่วงออกไปร่วมภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
๙. ประจำดูแล รักษารถยนต์ (นก. ๒๗๒๗ สน. / นข ๕๕๘๕ สน.)วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา
๑๐. บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งและเป็นปัจจุบันเสมอ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑๑. แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของรถยนต์ก่อนนำส่งซ่อมบำรุง
๑๒. เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่จะต้องนำรถไปจอดเก็บภายในสถานที่เก็บรถยนต์ของหน่วยงานเท่านั้น ถ้าไม่จอดในที่จอดรถของหน่วยงานจะต้องชี้แจงเหตุผล และกุญแจรถจะต้องเก็บในที่เก็บที่จัดไว้เท่านั้น
๑๓. รายงานการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่เหตุการณ์ขึ้นโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร
๑๔. ปฏิบัติอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย