• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายสบาย มูลไชยสุข


พนักงานธุรการ ส.4
089842594
sabuymoonchaisuk@gmailcom
งานบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสุทิน บุตรมหา กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒. ทำหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไข ปรับปรุง ติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ หลายด้านหรือด้านใดด้านหนึ่ง เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานอาคารสถานที่
๓. ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณกลาง การรับ - ส่ง หนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ
๔. ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ประปา งานสุขภัณฑ์ ภายในหน่วยงาน ทุกชั้น ทุกอาคาร หากเกิดชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้ใช้การได้ ไม่ให้เกิดความเสียหาย
๕. รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลาด้านทิศตะวันตก และ บริเวณน้ำตก ด้านหน้าให้สวยงามอยู่เสมอ
๖. รับผิดชอบ ดูแล ความสะอาด ช่องเอกสารของโรงเรียนให้เรียบร้อย
สะอาดอยู่เสมอ
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานบริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานในฐานะรองหัวหน้าคนงาน ทำหน้าที่ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านธุรการ และงานอาคารสถานที่
๒. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่าง ๆ ที่ชำรุดให้คงสภาพเดิมตลอดจนดูแลรักษามิให้เกิดการชำรุดเสียหาย
๓. ติดต่อประสานงาน ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า ดูแลความเรียบร้อยบ้านพัก ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑
๔. งานดูแลความสะอาดห้องประชุมอาคารนิเทศ ชั้น ๑ และ ชั้น ๒
๕. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดอาคารนิเทศ
๖. จัดเตรียมห้องประชุม วางแผนการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่
เครื่องเสียง จัดห้องประชุมในอาคาร เมื่อมีการประชุมทุกครั้ง มิให้เกิดความหน้าที่ความรับผิดชอบ