• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางยุพเยาว์ พรมมานุชิต


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
081-5450474
yupayao.pomnchit@gmail.co
งานบริหารทั่วไป
รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. งานเลขานุการหน้าห้อง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต้องของหนังสือราชการก่อนนำเสนอหัวหน้าหน่วย
๓. ต้อนรับ ดูแลอำนวยความสะดวก อาหารว่างเครื่องดื่มผู้มาติดต่อ
๔. งานคำสั่งเวร - ยาม ประจำเดือน
๕. จัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ และสรุปบัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้าง สรุปเสนอผู้บังคับบัญชา
๖. ดำเนินการสมุดตรวจราชการ สมุดตรวจเยี่ยม และการรายงานต่าง ๆ
๗. งานรับโทรสาร ส่งโทรสาร งานเร่งด่วนต่าง ๆ ให้แจ้งหรือส่งให้ผู้รับผิดชอบ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย