• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายอมรฤทธิ์ พิมพ์มีลาย


เจ้าหน้าที่ธุรการ
0982095481
amonritritz@gmail.com
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑.ลงทะเบียนรับ หนังสือราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒.รับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบงานสารบรรณ AMSS
๓.โต้ตอบหนังสือราชการ
๔.จัดทำเรื่องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๕.จัดทำบัญชีการลาป่วยน ลาพักผ่อน และลากิจส่วนตัว ของบุคลากรภายในเขตพื้นที่ ฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
๖.การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานราชการ
๘.การเบิกวัสดุและอุปกรณ์
๙.แจกจ่ายหนังสือไปยังผู้รับผิดชอบ
๑๐.แจ้งเวียนเรื่องต่าง ๆ ให้ภายในกลุ่มทราบ
๑๑.เสนอแฟ้มหนังสือไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
๑๒.ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑๓.ประสานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
๑๔.ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
๑๕.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน
๑๖.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย