• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายวิจักษณ์ อัศวาวุฒิ


เจ้าหน้าที่ธุรการ

kar232rr@gmail.com
งานบริหารทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ และงานธุรการกลุ่มอำนวยการ ดังนี้
๑.งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
๒.งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการของกลุ่มอำนวยการ และส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบ
๓.งานรับส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ AMSS++
๔.งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านทาง Website และช่องทางอื่น ๆ
๕.จัดทำสคลิปข่าวของเขตพื้นที่การศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชา และรายงานส่วนกลาง
๖.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย