• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย


ศึกษานิเทศก์
0962762107

ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ลำดับที่ ๒ เมื่อหัวหน้ากลุ่มงานฯ ไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๒. ปฏิบัติหน้าที่งานวัดและประเมินผลการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดและการศึกษารูปแบบต่างๆ
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอน ให้สามารถใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา
๒.๓ พัฒนาจัดทำคู่มือการวัดและประเมินผล และการเทียบโอนผลการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
๑) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
๒) เครื่องมือวัดผลและประเมินผล ตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
๔) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๕) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และการเขียนสื่อความ
๖) บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาแก่สถานศึกษา
๓. เป็นศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๔. ปฏิบัติงานวิชาการอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔.๑ งานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
๔.๒ งานประเมินผลการอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๔.๓ โครงการปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ
๔.๔ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
๔.๕ โครงการเด็กดี V-Star
๔.๖ การถอดบทเรียน
๔.๗ โครงการแข่งขันด้านสุขศึกษาและพลศึกษา (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
๕. รับผิดชอบ นิเทศติดตามและประเมินผล ศูนย์อำนวยการเครือข่าย
กุสุมาลย์ ๑
๖. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย