• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางนิรันดร จันลาวงศ์


ศึกษานิเทศก์
0885499370


หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประสานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา คนมีหน้าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯ กรณี ที่ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ คนที่ ๑
๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
๒.๑ จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่-การศึกษาและงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๒ ส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑) งานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา ประเมินตนเอง และจัดทำ-รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๓) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา
๒.๓. นิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน-สถานศึกษา โดยการประเมินตนเอง
๒.๔. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
ที่ยังไม่ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ
๒.๕. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
๒.๖. จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒.๗. จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ-ภายในสถานศึกษาโดยมีหลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
๔. วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๕. นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๖. เป็นศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๗. ปฏิบัติงานวิชาการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๗.๑ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (ประเมิน ป.๑ ?ม. ๓)
๗.๒ โครงการรักษ์ภาษาไทย
๗.๓ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๗.๔ โครงการงานระบบการควบคุมภายใน สพป. สกลนคร เขต ๑
๗.๕ โครงการแข่งขันกิจกรรมด้านภาษาไทย (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
๘. รับผิดชอบนิเทศติดตามและประเมินผล ศูนย์อำนวยการเครือข่าย ไตรศิลา
๙. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย