• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางสาวอรวรรณ ลือชัย


เจ้าหน้าที่ธุรการ
0616912266
Oralue2304@gmail.com
๑.ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่ม
๒.งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการของกลุ่ม และส่งมอบผู้รับผู้รับผิดชอบ
๓.งานรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ AMSS++
๓.เบิกวัสดุสำนักงาน / ครุภัณฑ์สำนักงาน ภายในกลุ่ม
๔.งานประชุม นัดหมาย จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
๕.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย