• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายวิษณุ สุวรรณไตรย์


นักวิชาการศึกษา
0871614273
witsanu20000@gmail.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ กรณีที่ผู้อำนวยการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ลำดับที่ ๓
๑.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๒.งานโครงการ กพด.
๓.งานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
๔.งานประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
๕.งานส่งเสริม ป้องกันแก้ไขความประพฤตินักเรียน
๖.ดำเนินงานศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
๗.งานประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
๘.งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต้นกล้าพลังงาน ขยะรีไชเคิล
๙.งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน(ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน/การเยี่ยมบ้านนักเรียน)
๑๐.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๑.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย