• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

ดร.ส่องแสง อัยวรรณ


ศึกษานิเทศก์


ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรณี ที่ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ คนที่ ๑
๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานงานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น และงานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการบริหาร-การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๒ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศ และติดตามการบริหาร
และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๒.๓ จัดทำสรุปรายงานการนิเทศและเผยแพร่เทคนิควิธีการ สื่อเครื่องมือหรือรูปแบบการนิเทศ
๒.๔ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาในรูปแบบต่างๆ
๒.๕ ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศ ในเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๖ จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒.๗ ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย
๒.๘ พัฒนาห้องเรียนหรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้จัดตั้งและพัฒนาการนิเทศ ในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน
๒.๙ จัดเครือข่ายการนิเทศจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในระดับโรงเรียน
๒.๑๐ ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๑๑ วางแผนการนิเทศ จัดทำแผนการนิเทศ/โครงการ/เครื่องมือการนิเทศ
๒.๑๒ งานธุรการกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา
๓. เป็นศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๔. ปฏิบัติงานวิชาการอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔.๑ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒ โครงการศาสตร์พระราชา
๔.๓ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔.๔ โครงการอบรม Bootcamp
๔.๕ โครงการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่
๔.๖ โครงการแข่งขันด้านภาษาต่างประเทศ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
๕. รับผิดชอบ นิเทศติดตามและประเมินผล ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม
๖. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย