• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางกิ่งมณี ผ่านสุวรรณ


ศึกษานิเทศก์
0952151356

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ เรียนรู้ มีหน้าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กรณี ที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ คนที่ ๑
๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เรียนรู้ ดังนี้
๒.๑ ศึกษาการพัฒนาการจัดประสบการเรียนรู้
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย
๒.๓ วิจัย และพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย
๒.๔ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดประสบการณ์เรียนรู้
๒.๕ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ปฐมวัย
๒.๖ นิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดหลักสูตรและจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัย
๓. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
๔. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย
๕. วิจัยพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเตรียมความพร้อมการศึกษาปฐมวัย
๖. งานธุรการของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
๗. เป็นศึกษานิเทศก์ งานจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และประจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
๘. ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
? ๘.๑ โครงการวิจัยทางการศึกษา
๘.๒ โครงการมารยาทไทย
๘.๒ โครงการมารยาทไทย
๘.๓ โครงการโรงเรียนยุวทูตความดี
๙. โครงการแข่งขันกิจกรรมระดับปฐมวัย (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
๑๐. รับผิดชอบนิเทศติดตามและประเมินผล ศูนย์อำนวยการเครือข่ายธาตุเชิงชุม
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย