• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางสาววารุณี บารมี


ผู้อำนวยการกลุ่ม
042970133
maewmaw13@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่และรับผิดชอบงานกลุ่มนโยบายและแผน ดังนี้
๑.ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากที่มีผลกระทบในวงกว้าง โดยมีลักษณะงาน ดังนี้
๑.ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ กำกับ ดูแล ตรวจสอบเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการของส่วนราชการ หรือนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร หรือความมั่นคง เพื่อให้การจัดทำนโยบายและวางแผนเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
๑.๒ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือ โครงการ
ของส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคง เพื่อการดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๑.๓ เสนอแนะ นำระบบและวิธีการติดตามประเมินผลวางแผน โครงการ กิจกรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาสรุปและประเมินผลการดำเนินการได้
๑.๔ กำกับ ดูแล ควบคุมงานการบริหารแผนงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
๑.๕ วิเคราะห์กลั่นกรองงาน และจัดทำลำดับความสำคัญของแผนงาน
โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน
๒.ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนโดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงานโครงการในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการระดับกรม มอบหมายงาน แก้ปัญหางานในการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและสัมฤทธิ์ผลที่กำหนดไว้
๓.ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานต่าง ๆ กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการจูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กำหนด
๓.๒ ให้ข้อคิดและคำแนะนำ แก่หน่วยงานหรือสำนัก รวมทั้งที่ประชุม
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
๔.ด้านการบริการ
๔.๑ อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์และการชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมาสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๔.๒ ฝึกอบรมถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.เป็นวิทยากร หรือผู้อภิปรายเกี่ยวกับการงานวิชาการ หรืองานที่เกี่ยวข้อง
๓.ประสานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลในการค้นคว้า วิจัยแนวทางในการพัฒนาข้อมูลในระดับมหภาค เพื่อนำไปประกอบการทำแผนงานโครงการยุทธศาสตร์ในระดับชาติ
๔.วางแผน ประสานงานการเตรียมข้อมูลในการพิจารณา จัดสรรงบประมาณและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรอรับการประเมินของคณะกรรมการ
๕. เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนจัดทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน / นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
๖.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย