• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางกิ่งกาญจน์ ปัญญาประชุม


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
042970133
kingkan.toyota@gmail.com
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ดังนี้
๑.ปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ลำดับที่ ๑
๒.งานวิเคราห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
๒.๑ วิเคราะห์ทิศทางและหรือยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ระดับชาติ ระดับกระทรวง สพฐ.กลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด
๒.๒ วิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
๒.๓ จัดทำนโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท สภาพแวดล้อม และความต้องการของชุมชน สนับสนุนการนำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
๒.๔ เสนอ นโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ฯ กศจ.สกลนคร พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓.การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑ ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อประเมิน
สถานภาพการจัดการศึกษา
๓.๒ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และค่านิยมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดกลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย และกรอบแผนงาน โครงการ เพื่อนำเสนอ กศจ.ให้ความเห็นชอบ
๔.การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
๔.๑ ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับแผน /โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้น
๔.๒ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่
๔.๓ จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี
๔.๔ นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อขอความเห็นชอบ กศจ.
๕.งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด กลุ่มจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๑ ประสานงานเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการศึกษา ระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๕.๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนร่วมและเกี่ยวข้อง
๕.๓ เสนอแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ต่อ กศจ.
๕.๔ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาระดับจั
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๖.การจัดตั้งยุบ รวม เลิกการขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาขั้นอพื้นฐาน
๖.๑ จัดทำแผน จัดตั้ง ยุบ รวมเลิกการขยายชั้นเรียนและโอน
สถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอความ
เห็นชอบต่อ กศจ.
๖.๒ ดำเนินการจัดตั้ง ยุบรวมเลิกการขยายชั้นเรียนและโอน
สถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอความ
เห็นชอบต่อ กศจ.
๗.งานแผนการจัดชั้นเรียน
๗.๑ สำรวจประชากรวัยเรียนจากสำมะโนประชากร ข้อมูลนักเรียน
ที่จะจบการศึกษาแต่ละระดับชั้น รวมทั้งผู้เรียนจากการศึกษา
นอกระบบ
๗.๒ จัดทำแผนและเป้าหมายการรับนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา
๗.๓ รายงานผลการจัดที่เรียนของนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร อ
(กศจ.)