• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางสุมนทา สงวนนาม


นักวิชาการเงินและบัญชี
042711344
Kamsaenhoom@gmail.com
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑.ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรณีที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
๒.ศึกษา วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานและพัฒนางานระบบงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
๓.ศึกษา วิเคราะห๋ วางแผนการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
๔.ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบกฎหมายทางการเงิน การคลัง เพื่อกำหนดแนวปฏับัติจัดทำคู่มือเผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดทราบ
๕.วางแผนการตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชีและพัสดุ ระบบการดูแลทรัพย์สิน
๖.งานประเมินการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง
๗.จัดทำเครื่องมือและมาตรฐานการตรวจสอบ เกณฑ์/ตัวชี้วัด ระบบงานตามแนวทางการตรวจสอบ
๘.ดำเนินการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน/การบัญชี ด้านการบริหารทรัพย์สิน และการตรวจพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด
๙.ให้คำแนะนำและคำปรึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี การบริหารทรัพย์สินการบริหารงบประมาณ การควบคุมภายในและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
และสถานศึกษา
๑๐.ติดตามผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงานรับตรวจเพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอแนะไว้
๑๑.รายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
๑๒.ประสานงานให้ความร่วมมือกับกลุ่มงาน สถานศึกษาในสังกัด
ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
๑๓.ประสานงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
๑๔.ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ ด้วยการจัดฝึกอบรมในการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี การบริหารสินทรัพย์และการดำเนินงานแก่สถานศึกษาในสังกัด
๑๕.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย