• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางญาณิชศา โชติธนผล


หัวหน้าหน่วย
0882650862
Renanaja99170@gmail.com
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑.ควบคุม ดูแล กำกับ การบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้สัมฤทธิ์ผล มีประสิทธิภาพ
๒.พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง ความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
๓.ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน และพัฒนางานระบบงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
๔.ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกณฑ์/ตัวชี้วัด ระบบงานตามแนวทางการตรวจสอบ
๕.จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
๖.ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบกฎฆมายทางการเงิน การคลัง เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ จัดทำคู่มือเผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดทราบ
๗.ประเมินการบริหารความเสี่ยงการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด
๘.วางแผนการตรวจสอบภายในระบบงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบการบัญชี และพัสดุ ระบบการดูแลทรัพย์สิน และระบบการสอบทานการควบคุมภายใน
๙.จัดทำเครื่องมือและมาตรฐานการตรวจสอบ เกณฑ์/ตัวชี้วัด ระบบงานตามแนวทางการตรวจสอบ
๑๐.ดำเนินการตรวจสอบภายในระบบงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบการดูแลทรัพย์สิน และระบบการสอบทาน การควบคุมภายใน และการตรวจพิเศษ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด
๑๑.ตรวจสอบการบริหารเงินทดรองราการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
๑๒.ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การบริหารสินทรัพย์ การบริหางบประมาณ การควบคุมภายใน และการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด
๑๓.ติดตามผลการตรวจสอบภายในขอหน่วยรับตรวจเพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอแนะไว้
๑๔.รายงานผลการตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามผการตรวจสอบ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
๑๕.รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
๑๖.ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๑๗.ประสานงานให้ความร่วมมือกับกลุ่มงาน สถานศึกษา ผู้ตรวจสอบ
ภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานตรวจสอบ
บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
๑๘.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ ด้วยการจัดฝึกอบรมในการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี การบริหารสินทรัพย์และการดำเนินงานแก่สถานศึกษาในสังกัด
๑๙.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย