• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ


ผู้อำนวยการกลุ่ม
0811727021
aromsut@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.ควบคุม กำกับ ดูแล วินิจฉัย สั่งการให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๒.พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง บันทึกให้ความเห็นเกี่ยวกับงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ก่อนนำเสนอรองงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามลำดับ
๓.พัฒนางาน การบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง วินิจฉัยสั่งการ
๔.ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินแก่โรงเรียนแบะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๕.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
๖.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย