• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายไพบูรณ์ คำภูมี


ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
0879914566
paiboon1976@gmail.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ภารกิจและขอบข่ายงาน
- ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
- ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
- ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 บริหารจัดการวางแผนควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการและการบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
1.3 จัดทำศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ (AOC)
1.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล DLIT และ DLTV
1.5 งานควบคุมดูแลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++)
1.6 งานพัฒนาออกแบบเว็บไซต์
1.7 งานให้บริการ การนำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.8 งานผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย
1.9 จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีแผนป้องกันความเสี่ยงระบบเครือข่าย
1.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย