• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์


ศึกษานิเทศก์
0819667936
saychonsk@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลำดับที่ ๔ เมื่อผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑ รับผิดชอบในการกำกับควบคุม ดูแล ตรวจสอบเร่งรัดพัฒนาและติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๒.๒ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑) ศึกษาความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒) ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษารวมทั้ง
สื่อต้นแบบของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของถานศึกษา
๓) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา
๔) นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
๕) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา
๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๑) ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
๒) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาฯ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษาวิเคราะห์
วิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผล
การวิเคราะห์ วิจัยนำไปใช้และเผยแพร่สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษางาน ดูแลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
๓. เป็นศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(งานดนตรี) มีหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้การสอนศิลปะ(สาระดนตรี) และ การศึกษาปฐมวัย
๔. ปฏิบัติงานวิชาการอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔.๑ โครงการโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพวิทยาศาสตร์น้อยสู่ประถมศึกษา
๔.๒ โครงการห้องสมุดสู่มาตรฐาน ๔.๓ โครงการป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ
๔.๔ โครงการพัฒนาทักษะการคิด ๔.๕ โครงการแข่งขันด้านศิลปะ(ดนตรี)
๕. รับผิดชอบ นิเทศติดตามและประเมินผล ศูนย์อำนวยการเครือข่าย
ห้วยยางพังขว้าง
๖. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย