• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายสมนึก พิมพ์นนท์


ศึกษานิเทศก์
0862204501

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีหน้าที่ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด-การศึกษา กรณี ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลำดับที่ ๖
๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศ ช่วยเหลือและเร่งรัด ติดตาม ผลการดำเนินงานของข้าราชการในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒.๒ งานวางแผน ประสาน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๒.๒.๑ วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๑) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๒) เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป. สกลนคร เขต ๑
๔) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓. ปฏิบัติหน้าที่งานพัฒนาข้อมูลระบบสารนิเทศ
๔. เป็นศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว/ลูกเสือ เนตรนารี/ยุวกาชาด/กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มีหน้าที่พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๕. ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕.๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๕.๒ โครงการเพศศึกษา
๕.๓ โครงการแข่งขันด้านสุขศึกษาและพลศึกษา(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
๕.๔ โครงการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
๕.๔ โครงการการมีงานทำ
๕.๕ โครงการนักธุรกิจน้อย
๖. รับผิดชอบนิเทศติดตามและประเมินผลศูนย์อำนวยการเครือข่ายนาแก้วบ้านแป้นและโพนสามัคคี
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย