• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายไพบูรณ์ คำภูมี


ศึกษานิเทศก์
0879914566
paiboon1976@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ลำดับที่ ๑ เมื่อหัวหน้ากลุ่มงานฯ ไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๒. รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑ งานส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒.๒ งานบริการสื่อและนวัตกรรมแก่โรงเรียน
๒.๓ งานศูนย์สื่อ และคลังนวัตกรรม
๒.๔ งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒.๕ งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒.๖ งานการศึกษาโดยใช้ DLIT /การจัดการองค์ความรู้ (KM) / งานหนึ่งโรงเรียนนวัตกรรม
ประเมินผลการจัดการศึกษา
๒.๗ งานจัดทำ ปรับปรุงและพัฒนา Website ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
๒.๘ นิเทศ ติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์- วิจัยและเผยแพร่สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒.๙ งานธุรการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
๓. เป็นศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) มีหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้การสอนกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
๔. ปฏิบัติงานวิชาการอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔.๑ โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV/DLIT ภาคที่ ๑๑)
๔.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (พัฒนาบุคลากรด้าน ICT)
๔.๓ โครงการศูนย์รวมสื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
๔.๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมของโรงเรียน
๔.๕ งานดูแลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT
๔.๖ โครงการศูนย์ต้นแบบเครือข่ายครู (Teacher Resource Center) โดยการสนับสนุนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย
๔.๗ โครงการแข่งขันด้านการงานอาชีพ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
๕. รับผิดชอบ นิเทศติดตามและประเมินผล ศูนย์อำนวยการเครือข่าย
นาแก้วบ้านแป้น
๖. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย