• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร


ศึกษานิเทศก์
0981238293

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๑. แทนหัวหน้ากลุ่มงานงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ลำดับที่ ๑ เมื่อหัวหน้ากลุ่มงานฯ ไม่อยู่/ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๒. ปฏิบัติหน้าที่งานวัดและประเมินผลการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบวิธีการเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๒ วางแผนการทดสอบทางการศึกษาให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ กำหนดแนวทางในการทดสอบการศึกษาให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด
๒.๔ ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
๒.๕ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและ ให้บริการสอบวัดความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน
๒.๖ พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา
๒.๗ จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ-
การเรียนรู้
๒.๘ รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือและประเมินผลการศึกษา
๒.๙ รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๑๐ ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผล และประเมินผล ที่มีผู้จัดทำ
แล้วคัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒.๑๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้
๑) เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ
๒) เครื่องมือวัดผลและประเมินผล ตามประเภทของกิจกรรมพัฒนา-ผู้เรียน
๓) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
๔) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๕) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ
๖) บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาแก่สถานศึกษา
๓. เป็นศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๔. ปฏิบัติงานวิชาการอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔.๑ งานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ( o-net)
๔.๒ โครงการพัฒนายกระดับ PISA
๔.๓ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๔.๔ โครงการพัฒนาการสอนแบบ Open Approach
๔.๕ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๔.๖ การสร้างและทดสอบด้วยแบบทดสอบวินิจฉัย
๔.๗ โครงการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
๕. รับผิดชอบ นิเทศติดตามและประเมินผล ศูนย์อำนวยการเครือข่าย-
แมดด่านพลังวิทย์ และตองโขบเหล่าโพนค้อ
๖. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย