• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

นายวัชระพงษ์ ภูยางสิม


ศึกษานิเทศก์
0878563699
SNP.pong10@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประสานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรณี ที่ ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ คนที่ ๒
๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประสานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังนี้
๒.๑ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาและภายนอก
๒.๒ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒.๓ ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ นิเทศช่วยเหลือเร่งรัดติดตามผลการดำเนิน
งานของข้าราชการในกลุ่มงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่
๑) งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓) งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. ศึกษา ระบบหลักเกณฑ์ วิธีการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ศึกษา ค้นคว้าหลักการแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษา
แล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพ และระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กับบุคลากรทุกคน
๖. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งกำหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ในการแปลผล และตัดสินการผ่านมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
๗. ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา
๘. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอกเพื่อเสนอรายชื่อสถานศึกษาต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)
๙. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) เมื่อถึงกำหนดการประเมินภายนอกสถานศึกษา
๑๐. ประสานติดตามผลการประเมินภายนอกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๑. นิเทศ กำกับติดตามการพัฒนาส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
๑๒. วิเคราะห์ วิจัย และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
๑๓. เป็นศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหน้าที่พัฒนา การเรียนรู้ การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑๔. ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๔.๑ โครงการสะเต็มศึกษา
๑๔.๒ โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์/วิทย์นานาชาติ
๑๔.๓ โครงการรายงานผลการตรวจสอบตามระบบ ARS และระบบ KRS
๑๔.๔ โรงการแข่งขันกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
๑๕. รับผิดชอบนิเทศติดตามและประเมินผล ศูนย์อำนวยการเครือข่าย
หนองหารหลวง
๑๖.งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย