• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

ดร.บรรพต แสนสุวรรณ


ศึกษานิเทศก์
0819658129
banphotsk105@gmail.com
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ เรียนรู้ มีหน้าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ คนที่ ๓
๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ เรียนรู้ ดังนี้
๒.๑ ควบคุม กำกับ ดูแลตรวจสอบนิเทศช่วยเหลือและเร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานของข้าราชการในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวน-
การเรียนรู้ ได้แก่
๑) งานส่งเสริมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
๒) งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวน-
การเรียนรู้
๒.๒ ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒.๓ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
และการใช้หลักสูตร
๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒.๕ จัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
๒.๖ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร/
การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่นโรงเรียน
๒ ภาษา โรงเรียนกีฬา
๔. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School
๕. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรฯ
๖. งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
มีหน้าที่ ดังนี้
๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้นและการนิเทศภายใน
๗. เป็นศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่การเรียนรู้การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม
๘. ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๘.๑ โครงการโรงเรียนประชารัฐ/โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียน/
โรงเรียนในฝัน/โรงเรียนดีใกล้บ้าน/และโรงเรียนดีประจำตำบล
๘.๒ โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา (partner-ship)
๘.๓ โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก
๘.๔ โครงการการศึกษาภาคบังคับ (ขยายโอกาส)
๘.๕ โครงการอาเซียนศึกษา
๘.๖ โครงการแข่งขันกิจกรรมด้านสังคมศึกษาฯ(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
๙. รับผิดชอบนิเทศติดตามและประเมินผล ศูนย์อำนวยการเครือข่ายกุสุมาลย์ ๒
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย