• perm_phone_msg+(042) 970 131
หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เข้าสู่ระบบ

ดร.สมพร หลิมเจริญ


ผู้อำนวยการกลุ่ม
0868736155
Somporn1405@gmail.com
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้
๑. มีหน้าที่กำกับ ควบคุม ดูแล เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติมติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานดังนี้
๒. วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การศึกษา
๓. วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๔. วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๕. วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๖. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
๗. เป็นศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ) และคณิตศาสตร์ มีหน้าที่พัฒนา การเรียนรู้ การสอนกลุ่ม-สาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) และกลุ่มสาระ-กรเรียนรู้คณิตศาสตร์
๘. ปฏิบัติงานวิชาการอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๘.๑ โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก
๘.๒ โครงการขับเคลื่อนการบวนการ PLC
๘.๓ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๘.๕ โครงการแข่งขันด้านศิลปะ (ดนตรี) (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
๙. รับผิดชอบนิเทศติดตามและประเมินผล ศูนย์อำนวยการเครือข่าย
ภูผายลและภูพานทอง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย